Duplicitný zápis vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti

Vlastníte pozemok a na jednom liste vlastníctva ste zapísaný ako vlastník vy a na inom liste vlastníctva niekto iný? Ste majiteľom pozemku parcely registra „C“, ktorá sa prekrýva s parcelou registra „E“, ktorej majiteľom je iná osoba? Alebo ste spoluvlastníkom pozemku, ktorý má v súčte viac spoluvlastníckych podielov ako je celok (1/1)? Ide o tzv. duplicitné vlastníctvo, ktorého možnosti riešenia si objasníme v tomto príspevku.

Liečba právneho problému:

1. DOHODA

Duplicitní vlastníci môžu uzavrieť dohodu, v ktorej určia, ktorí z nich bude výlučným vlastníkom nehnuteľnosti alebo aká bude výška sporných spoluvlastníckych podielov, prípadne spornú časť pozemku odčlenia geometrickým plánom a určia, kto je vlastníkom novovytvorenej parcely. Dohoda býva spravidla uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka ako nepomenovaná zmluva alebo podľa § 585 Občianskeho zákonníka ako dohoda o urovnaní.

2. SÚDNE ROZHODNUTIE

V prípade, ak sa duplicitní vlastníci nevedia dohodnúť, je nutné, aby niektorý z nich podal na súd žalobu o určenie vlastníckeho práva. Právoplatné rozhodnutie orgán katastra zapíše záznamom, čím sa odstráni duplicita. Spory o určenie vlastníckeho práva bývajú pomerne zložité a zdĺhavé, preto treba počítať s tým, že toto riešenie bude časovo najnáročnejšie.

3. OPRAVA CHYBY V KATASTRÁLNOM OPERÁTE

Osobitnú úpravu odstránenia duplicity predstavuje inštitút opravy chyby v katastrálnom operáte upravený v katastrálnom zákone. V tomto konaní okresný úrad sám upraví chybné údaje katastra, a to v prípade, že sú splnené všetky nasledovné predpoklady:

  • v katastri nehnuteľností už existuje poznámka o duplicitnom, resp. viacnásobnom vlastníctve,
  • dotknutí vlastníci (tí, ktorým svedčí zápis v katastri a aj tí, ktoré nie sú zapísaní na liste vlastníctva, avšak ich vlastníctvo vyplýva z verejnej alebo inej listiny) musia okresnému úradu doručiť písomný súhlas s vykonaním opravy a s konkrétnym spôsobom opravy, s tým, že podpisy musia byť úradne osvedčené,
  • nejde o opravu chyby podľa § 59 ods. 2 písm. a) Katastrálneho zákona – teda opravu prepisovej chyby, ktorú uskutočnil pracovník okresného úradu, keď údaje zapisoval na základe rozhodnutia o povolení vkladu, verejnej alebo inej listiny.

Konanie o oprave chyby sa začína na návrh alebo z podnetu samotného orgánu katastra. Bez ohľadu na to, či orgán katastra koná na návrh alebo z úradnej povinnosti, je povinný rozhodnúť do 30 dní, v odôvodnených prípadoch do 90 dní odo dňa začatia konania, resp. zistenia chyby. Na základe právoplatného rozhodnutia orgán katastra následne vykoná opravu chyby v katastrálnom operáte.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme