Investícia do cudzej nehnuteľnosti

Vynaložili ste finančné prostriedky do prerábky partnerovho bytu a chceli by ste ich po rozchode späť? Alebo ste opravili rodičovský dom a neviete ako sa domôcť vrátenia peňazí? Nižšie si uvedieme čo robiť, ak ste investovali do cudzej nehnuteľnosti.

Prevencia právneho problému:

Predtým než sa rozhodnete vynaložiť peniaze do inej ako svojej nehnuteľnosti, odporúčame uzavrieť s vlastníkom nehnuteľnosti písomnú zmluvu. V takejto zmluve je možné dohodnúť, že po realizácií prerábky / opráv sa vlastník nehnuteľnosti zaviaže previesť Vám spoluvlastnícky podiel. Alebo sa môžete dohodnúť aj tak, že po určitom období alebo po odsťahovaní z danej nehnuteľnosti je vlastník povinný vrátiť Vám určitú čiastku investovanú do jeho nehnuteľnosti.

Liečba právneho problému:

VÝZVA ALEBO ŽALOBA

Ak ste v situácie, že žiadnu zmluvu uzatvorenú nemáte, tak z právneho hľadiska máte nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, keďže vlastník nehnuteľnosti získal majetkový prospech bez právneho dôvodu.

V prvom kroku odporúčame zaslať vlastníkovi nehnuteľnosti výzvu a navrhnúť vyporiadanie Vami vynaložených investícií. Ak by ste sa však s vlastníkom nedohodli, môžete sa obrátiť na súd a podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Bezdôvodné obohatenie sa určí ako rozdiel medzi trhovou hodnotou nehnuteľnosti pred investíciou do nehnuteľnosti a po investícií. Ak ste napr. investovali sumu vo výške 7.000,- EUR, ale trhová cena nehnuteľnosti v dôsledku toho stúpne o 20.000,- EUR, predmetom bezdôvodného obohatenia bude suma 20.000,- EUR.

POZOR NA PREMLČANIE

V prípade bezdôvodného obohatenia zákon upravuje dva druhy premlčacej doby, a to (i) subjektívnu premlčaciu dobu, ktorá je 2-ročná a plynie odo dňa, keď ste sa dozvedeli, že k bezdôvodnému obohateniu došlo a kto sa na Váš úkor obohatil a (ii) objektívnu premlčaciu dobu, ktorá je 3-ročná a plynie odo dňa, keď k bezdôvodnému obohateniu skutočne došlo.

Ak by ste si nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia uplatnili na súde po uplynutí uvedených premlčacích dôb, vlastník nehnuteľnosti by mohol v súdnom konaní vzniesť námietku premlčania, čo by malo za následok zamietnutie žaloby.

V prípade, že ste vynaložili peňažné prostriedky na zhodnotenie cudzej nehnuteľnosti a chcete ich získať späť, radi a ochotne Vám s danou situáciou pomôžeme. Celú záležitosť podrobne a s odbornou starostlivosťou preskúmame a následne Vám odporučíme najvhodnejšie riešenie vzniknutej situácie.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme