Novoobjavené dedičstvo

Zistili ste, že Vaši rodičia, manžel, či akýkoľvek iný poručiteľ vlastnil nehnuteľnosť, ktorá nebola predmetom dedičského konania? Alebo chcete zrušiť podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti, ale druhý spoluvlastník už nežije a nehnuteľnosť nebola obsiahnutá v uznesení o dedičstve? V tomto príspevku Vám poradíme ako je možné danú situáciu vyriešiť.

Čo hovorí zákon ?

  • Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve.
  • Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
  • V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd začať konanie aj bez návrhu.
  • Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa.

Liečba právneho problému:

NÁVRH NA ZAČATIE DODATOČNÉHO KONANIA O DEDIČSTVE 

Ak sa objaví majetok, ktorý nebol prejedaný ako dedičstvo, je potrebné podať návrh na súd na začatie dodatočného konania o dedičstve. Takýto návrh je oprávnený podať iba dedič. Návrh musí obsahovať určité náležitosti. Je potrebné uviesť najmä skutočnosti o smrti poručiteľa, o objavenom majetku a k návrhu by ste mali priložiť aj listiny, na ktoré odkazujte ako napr. úmrtný list, listiny preukazujúce vlastníctvo poručiteľa k novoobjavenému majetku. 

Konanie sa však môže začať aj bez návrhu, a to z iniciatívy súdu. Súd sa o ďalšom majetku dozvie spravidla z podnetu notára, iného súdu, obce alebo inej osoby ako dediča. Takýto podnet nemá charakter návrhu na začatie konania a súd vtedy koná z úradnej povinnosti. 

Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný ten súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené.

Upozorňujeme však, že v tomto konaní sa nanovo neurčuje kto je dedičom a kto nie a ani sa nerozširuje okruh dedičov. Dodatočné konanie o dedičstve len nadväzuje na už skončené konanie o dedičstve, a teda pôvodné usporiadanie vzájomných právnych vzťahov medzi dedičmi zostáva zachované. Ak teda poručiteľ zanechal závet vzťahujúci sa na celý svoj majetok, dedičmi budú závetní dedičia tak, ako boli ustálení v pôvodnom dedičskom konaní. V prípade, že poručiteľ závet nezanechal, novoobjavený majetok sa rozdelí medzi dedičov zo zákona podľa podielov určených v Občianskom zákonníku. 

Ak sa po skončení dedičského konania objavil po poručiteľovi majetok, ktorý potrebujete prejedať, radi a ochotne Vám spíšeme návrh na začatie konania a budeme Vás zastupovať v predmetnom súdnom konaní. 

Potrebujete pomôcť so spísaním dohody o predkupnom práve alebo so zastupovaním v prípade porušenia predkupného práva? Objednajte si u nás konzultáciu.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme