Ochrana vlastníckeho práva

Vlastník môže nehnuteľnosť držať, užívať, požívať jej plody, úžitky a nakladať s ňou. Ide o tzv. triádu vlastníckych oprávnení. Okrem toho má vlastník právo aj na ochranu svojho vlastníckeho práva proti tomu, kto do jeho práva zasahuje neoprávnene.

V prípade, že dôjde k zásahu do vlastníckeho práva, má vlastník nehnuteľnosti viaceré možnosti ako svoje vlastnícke právo chrániť. Tieto prostriedky ochrany možno rozdeliť na všeobecné a osobitné prostriedky.

VŠEOBECNÉ PROSTRIEDKY OCHRANY VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Všeobecné prostriedky ochrany vlastníckeho práva 

Občiansky zákonník rozlišuje 3 základné prostriedky ochrany, a to súdnu ochranu, predbežnú ochranu obcou a svojpomoc.

1.Súdna ochrana

Právny poriadok stanovuje, že proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.
Ide o všeobecné ustanovenie, ktoré obsahuje právo na súdnu ochranu. 

2.Predbežná ochrana obcou

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Zrejmým zásahom do pokojného stavu je napr. svojvoľné posunutie hranice pozemku, pričom určenie tejto hranice bolo dlhodobo rešpektované. Obec môže predbežne zásah zakázať (napr. zakáže pokračovať v stavbe z dôvodu, že stavebník stavia v rozpore so stavebným povolením) alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav (napr. aby sused odstránil kompostovisko z hranice pozemku). Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

3.Svojpomoc

Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť. Ide napr. o situáciu, keď sa nad susedov pozemok nakláňa plot a hrozí, že spadne, pričom sused nechce tento problém vyriešiť.

Dôležité je uviesť, že právny poriadok akceptuje iba obrannú svojpomoc a nie svojpomoc útočnú. K útočnej svojpomoci patrí napr. vypratanie nájomcu prenajímateľom po skončení nájmu – takýto postup je v rozpore so zákonom. 

OSOBITNÉ PROSTRIEDKY OCHRANY VLASTNÍCKEHO PRÁVA

K týmto prostriedkom ochrany možno zaradiť tzv. vlastnícke žaloby, a to najmä zapieraciu žalobu, žalobu na vydanie veci a určovaciu žalobu.

1.Zapieracia žaloba

Ide o žalobu proti neopravenému zásahu do vlastníckeho práva, ak takýto zásah už bol vykonaný, trvá, alebo hrozí jeho opakovanie.

Žalobca sa obvykle domáha, aby, bolo žalovanému zakázané určité rušivé konanie (napr. aby sa zdržal vstupu a parkovania motorových vozidiel na susedovom pozemku), alebo aby sa odstránili následky už vykonaných rušivých zásahov (napr. povinnosť odstrániť štrk zo susedovho pozemku).

2.Žaloba na vydanie veci

Táto žaloba sa aplikuje v prípade, ak žalovaný zadržiava vec žalobcu bez právneho dôvodu – napr. ak nájomca užíva nehnuteľnosť po skončení nájmu, prenajímateľ môže podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti, ktorá je podtypom žaloby na vydanie veci.

3.Určovacia žaloba

Podstatou tejto žaloby je poskytnutie ochrany právnemu postaveniu žalobcu zvyčajne predtým, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Aplikuje sa v prípadoch, keď k porušeniu práva nedošlo, ale právo je ohrozené alebo neisté. Ide napr. o situáciu, ak je na liste vlastníctva uvedený niekto iný, hoci vlastníkom nehnuteľnosti ste Vy. 

Ak niekto zasahuje do Vášho vlastníckeho práva, radi a ochotne Vám s danou situáciou pomôžeme. Celú záležitosť podrobne a s odbornou starostlivosťou preskúmame a následne Vám odporučíme najvhodnejšie riešenie vzniknutej situácie.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme