Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpili ste nehnuteľnosť a chceli by ste odstúpiť od kúpnej zmluvy? Alebo ste nehnuteľnosť predali a máte záujem ukončiť kúpnu zmluvu? V tomto príspevku Vám priblížime, za akých podmienok je možné od zmluvy odstúpiť.

DÔVODY ODSTÚPENIA

Odstúpiť od kúpnej zmluvy je možné len zo zákonných alebo z dôvodov dohodnutých v samotnej zmluve.

Zákonné dôvody sú nasledovné:

1. Tieseň a nápadne nevýhodné podmienky
V zmysle Občianskeho zákonníka platí, že ak zmluvná strana uzatvorila zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť.
Tieseň možno charakterizovať ako hospodársky alebo sociálny stav osoby, ktorý na ňu dolieha takým spôsobom a s takou závažnosťou, že sa ním dá pohnúť k urobeniu právneho úkonu za nápadne nevýhodných podmienok.
nápadne nevýhodných podmienkach možno hovoriť vtedy, ak ide o evidentný nepomer vzájomne poskytnutých plnení alebo o očividnú nevýhodnosť nejakých ďalších podmienok. Takéto podmienky musia objektívne existovať v dobe právneho úkonu a nemôžu spočívať v subjektívnom cítení dotknutej osoby. Pri skúmaní, či ide o tieseň a nápadne nevýhodné podmienky je potrebné vždy zohľadniť všetky okolnosti prípadu.

2. Omeškanie dlžníka so splnením povinnosti
Občiansky zákonník stanovuje, že dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak si dlžník daný dlh nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť.
V prípade kúpnej zmluvy to najmä znamená, že ak kupujúci, ako dlžník, neuhradí kúpnu cenu ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu predávajúcim ako veriteľom, ma predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.

3. Vady nehnuteľnosti
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak
a) ide o vadu nehnuteľnosti, ktorá ju robí neupotrebiteľnou, alebo
b) predávajúci ubezpečil kupujúceho, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.
Bližšie sa vadám venujeme v článku „Vady nehnuteľnosti“.

FORMA ODSTÚPENIA

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť musí byť v písomnej forme a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Doručením odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od jej začiatku, čo znamená, že zmluvné strany si musia vydať všetko, čo podľa zrušenej kúpnej zmluvy
dostali, pokiaľ sa nedohodli inak. Predávajúci musí okamihom účinného odstúpenia od zmluvy, teda jeho doručenia druhej zmluvnej strane, vydať uhradenú kúpnu cenu a kupujúci zase nehnuteľnosť.

POZOR NA PREMLČANIE 

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy sa premlčuje vo všeobecnej 3-ročnej premlčacej dobe. Táto doba začína plynúť od momentu, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Napr. v prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny táto doba začína plynúť od prvého dňa omeškania so zaplatením kúpnej ceny.

Potrebujete posúdiť, či Vaša situácia napĺňa niektorý z vyššie uvedených dôvodov? Objednajte si u nás bezplatnú konzultáciu.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme