Odstúpenie od zmluvy
o prevode nehnuteľnosti
a kataster

Odstúpili ste od kúpnej zmluvy a potrebujete docieliť, aby vás kataster opäť zapísal na list vlastníctva alebo, aby zastavil katastrálne konanie?

Čo by ste mali urobiť Vy ?

Odstúpenie je jednostranný adresný právny úkon, ktorý sa stáva perfektným až v prípade, ak je doručený druhej zmluvnej strane. V prvom rade by ste teda takéto odstúpenie mali doručiť druhému účastníkovi zmluvy. Odporúčame vždy použiť obálku s doručenkou, aby ste následne vedeli jednoznačne preukázať, že dané odstúpenie bolo naozaj doručené.

V ďalšom kroku je potrebné zaslať dané odstúpenie od zmluvy spolu s originálom doručenky alebo jej úradne overenou kópiou na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor.

Aktuálny postup katastra nehnuteľností

Okresné úrady si v tejto veci osvojili postup prezentovaný v jednom z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. Potvrdzuje to nielen prax, ale i názor Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uvádzaný v jednotlivých katastrálnych bulletinoch.

Kataster je povinný skúmať, či je odstúpenie od zmluvy medzi stranami sporné. To znamená, že ak jedna strana doručí na kataster odstúpenie od zmluvy, kataster musí druhú strana vyzvať, aby sa v určenej lehote (spravidla 15 dní) vyjadrila, či s odstúpením súhlasí alebo nie. Ak strana vyjadrí s odstúpením súhlas alebo sa nevyjadrí vôbec,

  • okresný úrad nezapíše do katastra nehnuteľností zmluvu, ktorá bola predložená na vkladové konanie,
  • alebo, ak už je vkladové konanie ukončené, okresný úrad zapíše do katastra nehnuteľností pôvodného vlastníka.

V predmetnej výzve okresného úradu je zároveň uvedené, že ak nastane opačná situácia a druhá strana nesúhlasí s daným odstúpením, katastru nebude postačovať len slovné vyjadrenie takéhoto nesúhlasu. Tento účastník zmluvy bude musieť v určenej lehote zároveň preukázať, že podal na súd žalobu o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy, resp. žalobu o určenie vlastníckeho práva za predpokladu, že už došlo k zápisu nového vlastníka.

Treba mať na pamäti, že kataster nie je oprávnený skúmať platnosť odstúpenia, prípadne naplnenie jeho dôvodov. Kataster skúma len spornosť odstúpenia medzi stranami. Otázku platnosti odstúpenia, resp. určenia vlastníckeho práva môže v rámci sporového konania posudzovať a rozhodnúť výlučne súd.

Ak je odstúpenie doručené počas prebiehajúceho vkladového konania a druhá strana podá predmetnú žalobu, tak kataster toto vkladové konanie preruší s poukazom na skutočnosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke.

Nepostupoval kataster tak ako je uvedené v tomto článku? Alebo potrebujete právne zastúpenie v súvisiacom súdnom konaní? Objednajte si u nás bezplatnú konzultáciu.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme