Riešenie spoluvlastníctva
k nehnuteľnosti

  • Chcete získať celú nehnuteľnosť a zrušiť spoluvlastníctvo?
  • Máte záujem získať za svoj podiel najvyššiu cenu?
  • Alebo chcete nehnuteľnosť vysporiadať rozdelením?

Pár faktov o spoluvlastníctve

Ak má nehnuteľnosť viac spoluvlastníkov, o podstatných veciach rozhodujú všetci spoločne. Predstavy o užívaní, údržbe či predaji sú rôzne a nájsť kompromis je často náročné.

Občiansky zákonník vychádza zo zásady, že nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníckom vzťahu. Ak nemáte záujem byť spoluvlastníkom, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, do úvahy pripadá zrušenie podielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím alebo “vystúpenie” zo spoluvlastníctva formou predaja podielu. Zastúpime Vás pri ktoromkoľvek spôsobe riešenia.

Ak sa vám nepodarí dospieť k dohode o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníckeho práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Súd v tomto prípade môže rozhodnúť o niektorom z nasledovných vyporiadaní:

  • rozdelenie veci – ak ide o deliteľnú vec, ktorej rozdelenie je dobre možné a ak naďalej môže plniť svoj účel (istá výnimka platí pri delení poľnohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne),
  • prikázanie jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu – ak rozdelenie veci nie je dobre možné. Komu bude vec prikázaná, záleží od rozhodnutia súdu. Súdna prax ale nasvedčuje tomu, že nie vždy je veľkosť podielu kľúčovým kritériom pre posúdenie, kto nadobudne vec do svojho výlučného vlastníctva. Kritérií pri rozhodovaní je pomerne veľa,
  • predaj tretej osobe a rozdelenie výťažku podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov – ak žiadny zo spoluvlastníkov nemá záujem vec vlastniť.

1. V prvej etape treba prijať rozhodnutie vyriešiť problém Vášho podielového spoluvlastníctva. Zlá správa je, že problém spoluvlastníctva sa nevyrieši sám a to ani smrťou spoluvlastníka. Nevyriešená otázka bude prenasledovať aj dedičov.

2. Ďalej sa treba zamyslieť, čo je pre Vás prijateľný cieľ, aby sme vedeli, na čo sa máme zamerať. Pokúste sa tiež pohľadať dokumenty k nehnuteľnosti a zaspomínať si na historické súvislosti (aj tie hrajú v prípadnom súdnom spore svoju úlohu).

3. Dohodnite si termín bezplatnej konzultácie na tel.: 0949 09 09 09 alebo vyplnením formuláru nižšie). Konzultácie prebiehajú v našej kancelárii v Bratislave (Májkova 3, pri kostole Blumentál) alebo na diaľku – telefonicky, videohovorom a pod.).

Prednostne sa pokúšame nájsť také riešenie, ktoré je rýchle, ekonomicky efektívne a pre spoluvlastníkov najmenej invazívne. Poznáme niekoľko modelov riešení, ktoré je možné podľa súvisiacich okolností využiť tak, aby bol dosiahnutý cieľ a pokiaľ je to možné, boli zachované dobré vzťahy medzi všetkými spoluvlastníkmi.

28 % spoločných nehnuteľností chátra z dôvodu, že sa podieloví spoluvlastníci nevedia dohodnúť.

Nenechajte chátrať tú Vašu …

10 rokov pomáhame ľuďom riešiť spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam

Ako Vám pomôžeme

Nájdeme riešenie a určíme stratégiu.

Zastúpime Vás pri realizácii a aj na súde.

Spoločne dosiahneme stanovený cieľ.

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo, vyjednávanie a súdne spory a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme