Darovali ste svoju nehnuteľnosť a chceli by ste ju získať späť? Správal sa k Vám obdarovaný neúctivo a uvažujete o tom ako sa domôcť vrátenia daru? V tomto príspevku si priblížime aké máte v danej situácii právne možnosti. 

Čo hovorí právna teória?

  • Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. 
  • Pojmovými znakmi darovania sú bezodplatnosť a dobrovoľnosť.
  • Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

PODMIENKY ODVOLANIA DAROVANIA

Na to, aby sa darca mohol dovolať vrátenia daru musia byť splnené dve podmienky:

a) správanie v hrubom rozpore s dobrými mravmi – podľa rozhodovacej praxe súdov sa hrubým porušením dobrých mravov rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Napríklad fyzické násilie voči darcovi alebo jeho rodine, urážanie darcu a pod.

b) takéto správanie je smerované voči darcovi alebo členom jeho rodiny – členmi rodiny sa má na mysli najmä manžel, deti, starí rodičia, vnuci alebo blízke osoby darcu, t. j. osoby, ktorých ujmu by darca dôvodne pociťoval ako vlastnú ujmu.

Liečba právneho problému:

1.VÝZVA NA VRÁTENIE DARU

V prvom rade odporúčame zaslať obdarovanému písomnú výzvu, aby dar vrátil dobrovoľne v určenej primeranej lehote. Vo všeobecnosti treba mať na pamäti, že mimosúdne riešenie je vždy rýchlejšou a menej nákladnou alternatívou.

2.ŽALOBA NA VRÁTENIE DARU

Ak by sa výzva minula účinkom a obdarovaný by dar dobrovoľne nevydal, môžete sa obrátiť na súd so žalobou na vrátenie daru. Ak obdarovaný dar už nemá, spotreboval ho, zničil, alebo scudzil, musí darcovi uhradiť peňažnú náhradu vo výške, ktorá zodpovedá hodnote nehnuteľnosti v čase odvolania darovania.

POZOR NA PREMLČANIE

Právo na vrátenie daru si darca musí uplatniť vo všeobecnej 3- ročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa obdarovaný dopustil voči darcovi hrubého porušenia dobrých mravov. Po uplynutí týchto 3 rokov môže v prípadnom spore obdarovaný vzniesť námietku premlčania, ktorá by mala za následok zamietnutie žaloby.

Ak potrebujete posúdiť, či sú splnené podmienky na vrátenie daru alebo hľadáte právne zastúpenie v danej veci, radi a ochotne Vám s danou situáciou pomôžeme. 

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme