Vydržanie nehnuteľnosti

Užívate niekoľko rokov pozemok a máte za to, že ste ho vydržali? Neviete ako postupovať, aby ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti na základe inštitútu vydržania? V tomto príspevku si bližšie priblížime aké sú podmienky a aktuálny proces vydržania.

Čo hovorí právna teória ?

  • Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva, na základe ktorého sa oprávnený držiteľ stáva vlastníkom nehnuteľnosti, a to v dôsledku dlhodobej dobromyseľnej držby.
  • Občiansky zákonník stanovuje podmienky vydržania, ktoré musia byť splnené po celý čas plynutia vydržacej doby, a to:
  • spôsobilý predmet vydržania – môže ním byť akákoľvek vec, ktorá môže byť predmetom vlastníctva, okrem vecí, ktoré patria štátu (nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky) alebo zákonom určeným právnickým osobám,
  • subjekt vydržania – môže ním byť fyzická osoba, právnická osoba, ktorá je spôsobilá nadobudnúť vlastnícke právo,
  • oprávnená držba – držiteľ je oprávnený vtedy, ak je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec alebo právo patrí,
  • vydržacia doba – oprávnená držba musí trvať musí trvať nepretržite  a po zákonom ustanovenú dobu, ktorá je v prípade nehnuteľnosti 10 rokov a začína plynúť uchopením veci do oprávnenej držby.

Aký je postup vydržania?

Proces vydržania možno rozdeliť do 4 etáp:

1. Advokátsky prieskum a predprípravné štádium – v prvom kroku je vhodné obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám vypracuje právnu analýzu, v ktorej posúdi, či sú splnené zákonné predpoklady vydržania a či sa Vám vôbec oplatí podávať návrh na súd.

Ak sú podmienky splnené, môžete sa obrátiť na súd a podať návrh na začatie konania o potvrdení vydržania. Súd v rámci predprípravného štádia posúdi, či navrhovateľ osvedčil, že nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti vydržaním. Súd môže sám vykonať potrebné šetrenia na overenie správnosti tvrdení navrhovateľa alebo môže vyzvať navrhovateľa, aby označil ďalšie dôkazy na preukázanie skutočností, z ktorých vyplýva, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním.

Ak je návrh na začatie konania nekvalifikovaný alebo nie sú splnené podmienky na vydržanie, súd návrh zamietne. Ak súd podanie nezamietne, postupuje sa do druhej etapy vydržania – tzv. vyzývacieho konania. 

2. Vyzývacie súdne konanie – ak navrhovateľ osvedčil, že splnil zákonné predpoklady vydržania, súd vydá vyzývacie uznesenie. Toto uznesenie obsahuje výzvu na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania do dňa určeného v uznesení. Lehota pritom nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku.

3. Prejednanie a súdne rozhodnutie – po podaní námietok môže súd vykonať šetrenie, ktorým overí tvrdené skutočnosti, a to aj na pojednávaní. Ak námietky preukážu, že podmienky na vydržanie nie sú splnené, súd návrh zamietne.

Pokiaľ súd po posúdení námietky neodmietne alebo ak námietky neboli v lehote podané, vydá uznesenie o potvrdení vydržania. V uznesení bude uvedený aj deň, kedy navrhovateľ vlastnícke právo vydržaním nadobudol. 

4. Zápis do katastra nehnuteľností – uznesenie o potvrdení vydržania je titulom na zapísanie záznamu do príslušného katastra nehnuteľností. Za vlastníka kataster zapíše osobu, ktorá preukázala vznik vlastníckeho práva vydržaním.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme