Zabudli na Vás pri dedení?

Neboli ste účastníkom dedičského konania, hoci by ste mali dediť či už na základe zákona alebo závetu? Konanie o dedičstve už bolo právoplatne ukončené a neviete ako sa dostať k svojmu podielu? Nižšie Vám objasníme čo sa dá v takej situácii robiť.

Čo hovorí právna teória?

  • Oprávneným dedičom je osoba, ktorá síce nebola účastníkom konania o dedičstve, ale je pravým dedičom, pretože jej svedčí niektorý z dedičských titulov – dedenie zo zákona alebo zo závetu. Podmienkou je, aby sa skutočnosť, že má dediť niekto iný, než ten, ktorý je uvedený v rozhodnutí, zistila až po právoplatnom prejednaní dedičstva.
  • Nepravým dedičom je osoba, ktorá na základe uznesenia súdu o dedičstve majetok skutočne nadobudla, hoci ho podľa práva nemala zdediť vôbec alebo v menšom rozsahu.
  • Nepravý dedič je povinný oprávnenému dedičovi vydať majetok, ktorý získal z dedičstva.

Liečba právneho problému:

DOHODA ALEBO ŽALOBA

V prvom rade odporúčame pokúsiť sa s nepravým dedičom dohodnúť, aby Vám dedičstvo vydal dobrovoľne. V prípade nehnuteľnosti musí byť takáto dohoda písomná a zavkladovaná do katastra nehnuteľností. Ak bude tento pokus neúčinný, je možné obrátiť sa na súd a podať tzv. žalobu na ochranu oprávneného dediča. 

V súdnom konaní musíte preukázať, že ste oprávneným dedičom a že iná osoba, ktorá dedila (neoprávnený dedič), dediť nemala, pretože jej nesvedčí žiadny dedičský titul. Žalobou sa budete domáhať tzv. vydania bezdôvodného obohatenia, teda majetku, ktorý nepravý dedič nadobudol na základe uznesenia o dedičstve. Tento majetok je nepravý dedič povinný vydať a v prípade, ak to nebude dobre možné (napr. nehnuteľnosť bola zničená alebo prevedená na tretiu osobu), nepravý dedič je povinný poskytnúť Vám peňažnú náhradu. 

NÁROK NA NÁHRADU NÁKLADOV

Zákon rozlišuje situáciu, ak: 

a) nepravý dedič vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný – v takom prípade má oprávnený dedič nárok len na náhradu nevyhnutných výdavkov vynaložených na udržiavanie majetku a musí vydať úžitky z dedičstva,

b) nepravý dedič nevedel alebo nemohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný – v takom prípade má oprávnený dedič právo na náhradu nákladov vynaložených na udržiavanie majetku z dedičstva v celom rozsahu a patria mu aj úžitky z dedičstva. 

POZOR NA PREMLČANIE

Upozorňujeme, že právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva sa premlčuje, a to vo všeobecnej  3- ročnej premlčacej dobe. Táto doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo. Po uplynutí týchto troch rokov môže nepravý dedič v prípadnom spore vzniesť námietku premlčania, ktorá by mala za následok zamietnutie žaloby.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme