Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Podielové spoluvlastníctvo predstavuje vlastnícky vzťah minimálne dvoch osôb k tej istej veci. Základným charakteristickým znakom podielového spoluvlastníctva je spoluvlastnícky podiel, ktorý vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ako je možné toto spoluvlastníctvo zrušiť ? Aké možnosti vyporiadania prichádzajú do úvahy ? To všetko sa dozviete v tomto príspevku.

Liečba právneho problému: 

1. DOHODA

Najjednoduchším spôsobom vyporiadania je uzavretie dohody. Toto riešenie prichádza do úvahy za predpokladu, že žiaden spoluvlastník nie je problematický a všetci sú ochotní dohodnúť sa. Dohoda by mala obsahovať úpravu vzájomných práv, povinností a nárokov, a najmä to, akým spôsobom sa podielové spoluvlastníctvo ruší a akým spôsobom sa majetok vyporiadava.

V prípade nehnuteľnosti sa vyžaduje písomná forma dohody a jej zavkladovanie do katastra nehnuteľnosti. Takáto dohoda musí obsahovať náležitosti vymedzené katastrálnym zákonom, prípadne zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

2. NÁVRH NA SÚD

Ak sa Vám nepodarí s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť, je možné obrátiť sa na súd a podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Treba mať však na pamäti, že súd v tomto prípade nie je viazaný žalobným návrhom a môže sa stať, že rozhodne inak, ako si to žalujúci spoluvlastník predstavuje. Súd pri vyporiadaní vždy prihliada na veľkosť spoluvlastníckych podielov a účelné využitie veci, pričom postupuje podľa nasledovných zásad obsiahnutých v Občianskom zákonníku: 

a) V prvom rade súd skúma, či je možné rozdelenie nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkov. Súd spravidla ustanoví znalca, ktorý určí, či je možné nehnuteľnosť technicky rozdeliť a aké náklady by s tým boli spojené. Rozdeliť nehnuteľnosť nie je možné napr. v prípade poľnohospodárskych a lesných pozemkoch, kde platí tzv. zákaz drobenia pozemkov. Súd skúma aj to ako vysoké sú náklady na rozdelenie. Pričom platí, že, ak sú náklady neprimerane vysoké alebo ich spoluvlastníci odmietajú vynaložiť, súd nevyporiada spoluvlastníctvo rozdelením.
Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením nehnuteľnosti môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. 

b) Ak nie je rozdelenie nehnuteľnosti dobre možné, prikáže súd nehnuteľnosť za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. 

c) Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Súd nemôže nehnuteľnosť prikázať do vlastníctva osoby, ktorá ju nechce. V zmysle slovenského právneho poriadku platí, že nikto nemôže byť nútený nadobudnúť vlastníctvo.

Potrebujete pomôcť s vypracovaním dohody, so zastupovaním na mimosúdnom rokovaní s ostatnými spoluvlastníkmi, či so zastupovaním v súdnom konaní ? Neváhajte sa na nás obrátiť, radi a ochotne Vám poskytneme právne poradenstvo.

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vyriešení problému

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme