Užívanie nehnuteľnosti
nad rámec spoluvlastníckeho podielu 

Predstavte si, že ste s bratom zdedili rodinný dom. Váš brat vlastní 2/3 a vy 1/3 tejto nehnuteľnosti. Dom však v plnom rozsahu užíva len váš brat so svojou rodinou a vy z tejto nehnuteľnosti tak povediac nič nemáte, teda ju ani nevyužívate, ani vám súrodenec nič neplatí. Čo sa dá v takejto situácii robiť, ak vám daný stav nevyhovuje?

Čo hovorí zákon?

  • Občiansky zákonník umožňuje, aby nehnuteľnosť patrila viacerým osobám, a teda bola predmetom podielového spoluvlastníctva.
  • Spoluvlastníci majú na nehnuteľnosti určitý podiel, ktorý vyjadruje mieru, akou sa podieľajú na právach a povinnostiach k spoločnej veci.
  • Nejde však o podiel reálny, a preto nie je možné vyčleniť konkrétnu časť nehnuteľnosti, ktorá by patrila iba jednému zo spoluvlastníkov.
  • Ide o tzv. ideálny podiel, čo zjednodušene znamená, že na každom m² nehnuteľnosti má každý spoluvlastník svoj podiel.

Liečba právneho problému
NÁROK NA NÁHRADU

Nadužívanie nehnuteľnosti spoluvlastníkom je veľmi častou právnou diagnózou nehnuteľností, ktoré na Realitnej klinike riešime. V prípade, že ste v podobnej situácii a daný stav vám nevyhovuje, existuje riešenie.

Ak spoluvlastník užíva nehnuteľnosť nad rámec svojho spoluvlastníckeho podielu, v dôsledku čoho druhý spoluvlastník nemôže užívať nehnuteľnosť v rozsahu svojho podielu, vzniká druhému spoluvlastníkovi nárok na náhradu za neužívanie spoločnej veci.

Je pritom nepodstatné, či takáto situácia vyplýva z dohody spoluvlastníkov (okrem ak by jej súčasťou bola aj dohoda o bezplatnom užívaní celej veci alebo jej časti), alebo z rozhodnutia väčšinového spoluvlastníka, alebo či ide o faktický stav. Rovnako nie je právne významný dôvod, prečo druhý spoluvlastník nehnuteľnosť v rozsahu svojho podielu nevyužíva. Rozhodujúce je, že jeden spoluvlastník sa podieľa na prisvojovaní si úžitkovej hodnoty veci vo väčšej miere, než zodpovedá jeho podielu.

Prevencia právneho problému
DOHODA ALEBO VYSPORIADANIE

Vyššie sme si objasnili čo sa dá robiť, ak už k nadužívaniu spoluvlastníckeho podielu došlo. Ako však predísť tomu, aby sa takáto situácia opakovala v budúcnosti ? V zásade máte dve možnosti.

1. DOHODA O UŽÍVANÍ NEHNUTEĽNOSTI

Vašou prvou možnosťou je s druhým spoluvlastníkom uzavrieť dohodu o užívaní nehnuteľnosti. Obsah dohody môže byť vymedzený napríklad tak, že nehnuteľnosť bude v plnom rozsahu užívať druhý spoluvlastník a vám bude platiť náhradu za to, že vy nehnuteľnosť užívať nebudete.

Naša rada:
„Zákon pre tento typ dohody nevyžaduje písomnú formu, avšak pre prípadné riešenie budúcich sporoch ju odporúčame uzavrieť písomne. Takáto dohoda sa nezapisuje do katastra nehnuteľnosti a odporúčame ju vypracovať s advokátom so špecializáciou na realitné právo.“

2. VYSPORIADANIE PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA

Ak už nemáte záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve, môžete s druhým spoluvlastníkom uzavrieť dohodu o vypriadaní podielového spoluvlastníctva. Táto dohoda musí byť písomná a vyžaduje sa jej vklad do katastra nehnuteľnosti. V prípade, že by druhý spoluvlastník s takouto dohodou nesúhlasil, môžete podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a súd vykoná vyporiadanie podľa zákonom stanovených pravidiel.

Viac o riešeniach pri podielovom spoluvlastníctve k nehnuteľnosti uvádzame tu

Ako Vám pomôžeme

Urobíme diagnózu vášho právneho problému

Navrhneme možné riešenia, stratégiu a postup

Zastúpime vás pri vysporiadaní spoluvlastníctva

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme